Lyrics

Sapos Yu Man Turu (Lyrics)

Verse 1: Yu wanem kain man? Solapim mama bilong pikinini. Yu wanem kain man? Kapsaitim bulut bilong susa blo yumi. Yu wanem kain man? Go pulim win na stap isi, bikos ol i stap na yumi stap. Maski wanem samting i kamap. Yumi olgeta, man na meri, i kam long ol tasol, i kam long ol tasol. Harim tok ya!

Chorus: Turupela papa ya, i no save paitim mama. Strongpela barata, no sa bagarapim susa. Olgeta mangi ya, noken putim han lo meri, long wanem, sapos yu man turu, yu no nap paitim meri bilo yu. Yeah, yeah. Sapos yu man turu, yu no nap paitim meri bilo yu.

Verse 2: Yusim het, man, yu no enimol. Wail nabaut insait long haus blo yu. Rausim belhat na pinisim koros. Moning bai yu pilim sem turu. Bikpla mangi, yu no kain olsem. Meri no samting bilong paitim tu! Bikos, ol i stap na yumi stap. Maski wanem samting i kamap. Yumi olgeta, man na meri, i kam long ol tasol, i kam long ol tasol. Harim tok ya!

Bridge: Husat i bin kukim kaikai, taim yu sik na silip lo bet? Nainpela mun em i karim, senis bilo yu na em i stap yet. Em i bun bilong yu, noken lus tingting!


©2013 Kaimoana Music/Bring Me INcome Songs/BMI